Wat doet de Zevenster zoal om u als ouder te betrekken bij uw kind(eren)?

– De Zevenster heeft een digitale schoolgids. Deze wordt elk jaar geactualiseerd

– Hetzelfde geldt voor het Daltonboek. Ook deze is digitaal in te zien en wordt jaarlijks bijgewerkt

– Tijdens het schooljaar ontvangt u in de schoolweken wekelijks een nieuwsbrief via het digitale communicatie kanaal MijnSchool

– Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een brief met opgave formulier via welke u zich aan kunt melden voor geplande activiteiten in en rondom onze school

– Zo’n 3x per jaar organiseren wij een informatie-bijeenkomst voor ouders. Deze zijn bedoeld u te informeren over belangrijke ontwikkelingen/veranderingen die betrekking hebben op de kwaliteit van ons onderwijs

– Ouder(kind) gesprekken vinden 3x per jaar plaats. U krijgt daarmee de mogelijkheid met de leerkracht te praten de leerontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 5 mag uw kind zelf ook bij het gesprek aanwezig zijn. Het eerste gesprek vindt plaats in het eerste kwartaal van het schooljaar en gaat vooral over de thuissituatie in relatie tot de verwachte leerontwikkeling dat schooljaar. Waar nodig stellen wij samen met u een plan op hoe uw kind in dat schooljaar zo goed mogelijk te begeleiden

– Naar behoefte is er de mogelijkheid tussentijds een gesprek met de leerkracht van uw kind aan te vragen

– Ouders hebben inspraak via de OC (oudercommissie) en de MR (Medezeggenschapsraad)

– Wij organiseren elk jaar een zomerfeest.