Kinderen verschillen. In ons onderwijs herkennen en erkennen wij die verschillen. Wij stemmen ons onderwijsaanbod af op die verschillen, met als uitgangspunt de basisbehoeften die alle kinderen hebben.
Ook onze leerkrachten verschillen. Allemaal hebben ze hun eigen meerwaarde voor onze leerlingen, zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de leerling. Dat is onze kracht.

Eén van de bekendste aspecten van het Daltononderwijs is: De Taak. De kinderen krijgen daarbij een aantal opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd. Hierbij hebben zij zeggenschap in de tijdsplanning en soms in uitvoeringswijze en werkplek.

Vanaf het begin krijgen de kleuters ook regelmatig een taak. Dit zijn opdrachten, die iedereen moet uitvoeren. Er volgen geleidelijk aan steeds meer opdrachten, die opklimmen in moeilijkheid en steeds meer van hen zullen vragen. Er wordt gewerkt met een takenbord, waarop een kind zelf kan bijhouden wat het heeft gedaan. Zo stimuleren we het taakbesef en leert het kind zelfstandig te werken. In de kleuterjaren is gewoontevorming bijzonder belangrijk. Kinderen raken gewend dat ze zelfstandig hun materiaal pakken en opruimen en zelfstandig oplossingen zoeken. Vanaf groep 3 of 4, afhankelijk wat de kinderen aankunnen, wordt de taak aangeboden op de taakbrief. Ook hier is er weer de opbouw door de school heen, van een niet al te grote taak in groep 3 tot een uitgebreide weektaak in groep 8.

Uitgestelde aandacht is belangrijk binnen het Daltononderwijs. Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen leren dat de leerkracht niet meteen kan helpen en dat eerst zelf of met hulp van anderen een oplossing moet worden gezocht. Lukt dat niet, dan is de leerkracht later wel beschikbaar. De momenten waarop de juf of meester niet kan helpen, worden met symbolen aangegeven. Gedurende deze tijd heeft de leerkracht de gelegenheid om kinderen te helpen die extra uitleg nodig hebben.

Op school wordt lesgegeven; kennis en vaardigheden worden aangeleerd. Maar daar willen wij het niet bij laten. Via gesprek, spel, werk en viering willen we de ontwikkeling van het gevoelsleven, het bewegingsonderwijs, de muzikale, creatieve en sociale ontwikkeling in de opvoeding kansen geven.