Wij vinden het belangrijk u als ouder(s) zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind tijdens haar/zijn basisschoolperiode.

Wederzijdse ouderbetrokkenheid van ouders en school zorgt namelijk voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van en het leren door uw kind(eren) bij u thuis en bij ons op school.

Uit een recent afgerond extern onderzoek naar ouderbetrokkenheid van de ouders van de Zevenster is naar voren gekomen dat de ouderbetrokkenheid van onze ouders groot is.

Daar zijn wij blij mee en dat houden we graag zo samen met u.

Wat doet de Zevenster zoal om u als ouder te betrekken bij uw kind(eren)?

De Zevenster heeft een digitale schoolgids. Deze wordt elk jaar geactualiseerd;
Tijdens het schooljaar ontvangt u in de schoolweken wekelijks een nieuwsbrief via het digitale communicatie kanaal Mijn School
aan het begin van het schooljaar vragen wij u om u in te schrijven bij het mail adres vrienden@zevenstervco.nl Ouders die zich hiervoor opgegeven hebben doen allerlei hand- en span diensten voor de school
Ouder(kind) gesprekken vinden 3x per jaar plaats. U krijgt daarmee de mogelijkheid met de leerkracht te praten de leerontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 1 mag uw kind zelf ook bij het gesprek aanwezig zijn. Het eerste gesprek vindt plaats in het eerste kwartaal van het schooljaar en gaat vooral over de thuissituatie in relatie tot de verwachte leerontwikkeling dat schooljaar. Waar nodig stellen wij samen met u een plan op hoe uw kind in dat schooljaar zo goed mogelijk te begeleiden.
Naar behoefte is er de mogelijkheid tussentijds een gesprek met de leerkracht van uw kind aan te vragen.

Bij de start van het schooljaar organiseren wij een omgekeerd gesprek, waarin de ouders kunnen vertellen over hun kind.
Ouders hebben inspraak via de OC (oudercommissie) en de MR (Medezeggenschapsraad);
Wij organiseren elk jaar een startfeest.
Wat verwachten wij aan ouderbetrokkenheid c.q. ouderparticipatie van u als ouder(s)?

Actieve deelname aan één of enkele activiteiten op school (zoveel u zelf wilt en kunt). Denkt u hierbij aan hand-en spandiensten rondom thema’s als de Kerstviering, luizencontrole, avondvierdaagse, Koningsspelen etc;
Begeleiden bij activiteiten buiten school, klussen op school
Evt deelname aan groep natuur- en techniekouders;
Evt. klasse-ouder. U helpt de leerkracht met regelzaken.
Wij vertrouwen op een fijne samenwerking met u, uw kind(eren) en onze school!